Apitte skeleton – nelogguje errory a jen zobrazi error 500

Majksa
Člen | 17
+
+1
-

Ahoj,

začal jsem používat apitte-skeleton jako backend pro mojí aplikaci a neloggují se mi errory. Nejspíš to bude nějaká chyba v Middlewares, ale nenapadá mě co. Posílám moje soubory, ale většinou to je podobné apitte-skeletonu. Jestli je potřeba ještě něco, rád pošlu.

apitte.neon

extensions:
  middlewares: Contributte\Middlewares\DI\MiddlewaresExtension
  resource: Contributte\DI\Extension\ResourceExtension
  api: Apitte\Core\DI\ApiExtension

resource:
  resources:
    App\Module\Api\:
      paths:
        - %appDir%/Module/Api
      decorator:
        inject: true
    App\Module\Backend\:
      paths:
        - %appDir%/Module/Backend
      decorator:
        inject: true

api:
  debug: false
  plugins:
    Apitte\Core\DI\Plugin\CoreSchemaPlugin:
    Apitte\Core\DI\Plugin\CoreServicesPlugin:
    Apitte\OpenApi\DI\OpenApiPlugin:
    Apitte\Debug\DI\DebugPlugin:
    Apitte\Middlewares\DI\MiddlewaresPlugin:
      tracy: false
      autobasepath: false

services:
  middleware.tryCatch:
    create: Contributte\Middlewares\TryCatchMiddleware
    tags: [middleware: [priority: 1]]
    setup:
      - setDebugMode(%debugMode%)
      - setCatchExceptions(%productionMode%) # used in debug only
  middlewares.logging:
    create: Contributte\Middlewares\LoggingMiddleware
    arguments: [@monolog.logger.default]
    tags: [middleware: [priority: 100]]
  middleware.methodOverride:
    create: Contributte\Middlewares\MethodOverrideMiddleware
    tags: [middleware: [priority: 150]]
  middleware.authenticator:
    create: App\Model\Api\Middleware\AuthenticationMiddleware(
      App\Model\Api\Security\TokenAuthenticator(%api.bot.token%)
    )
    tags: [middleware: [priority: 200]]

  api.core.dispatcher: App\Model\Api\Dispatcher\JsonDispatcher

contributte.neon

extensions:
	console: Contributte\Console\DI\ConsoleExtension(%consoleMode%)
	monolog: Contributte\Monolog\DI\MonologExtension

console:
	url: http://localhost/
	lazy: true

monolog:
	holder:
		enabled: true

	channel:
		default:
			handlers:
				- Monolog\Handler\RotatingFileHandler(%logDir%/syslog.log, 30, Monolog\Logger::WARNING)

			processors:
				- Monolog\Processor\WebProcessor()
				- Monolog\Processor\IntrospectionProcessor()
				- Monolog\Processor\MemoryPeakUsageProcessor()
				- Monolog\Processor\ProcessIdProcessor()

JsonDispatcher

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Model\Api\Dispatcher;

use Apitte\Core\Dispatcher\JsonDispatcher as ApitteJsonDispatcher;
use Apitte\Core\Handler\IHandler;
use Apitte\Core\Http\ApiRequest;
use Apitte\Core\Http\ApiResponse;
use Apitte\Core\Http\RequestAttributes;
use Apitte\Core\Router\IRouter;
use Apitte\Core\Schema\Endpoint;
use Nette\Utils\Json;
use Symfony\Component\Serializer\SerializerInterface;
use Symfony\Component\Validator\Validator\ValidatorInterface;

class JsonDispatcher extends ApitteJsonDispatcher
{
  /** @var SerializerInterface */
  protected SerializerInterface $serializer;

  /** @var ValidatorInterface */
  protected ValidatorInterface $validator;

  public function __construct(
    IRouter $router,
    IHandler $handler,
    SerializerInterface $serializer,
    ValidatorInterface $validator
  ) {
    parent::__construct($router, $handler);

    $this->serializer = $serializer;
    $this->validator = $validator;
  }

  protected function handle(ApiRequest $request, ApiResponse $response): ApiResponse
  {
    try {
      $request = $this->transformRequest($request);
      $result = $this->handler->handle($request, $response);

      // Except ResponseInterface convert all to json
      if (!($result instanceof ApiResponse)) {
        $response = $this->transformResponse($result, $response);
      } else {
        $response = $result;
      }
    } catch (\Apitte\Core\Exception\Api\ClientErrorException | \Apitte\Core\Exception\Api\ServerErrorException $e) {
      $data = [];

      if ($e->getMessage()) {
        $data['message'] = $e->getMessage();
      }
      if ($e->getContext()) {
        $data['context'] = $e->getContext();
      }
      if ($e->getCode()) {
        $data['code'] = $e->getCode();
      }

      $response = $response->withStatus($e->getCode() ?: 500)
        ->withHeader('Content-Type', 'application/json');
      $response->getBody()->write(Json::encode($data));
    } catch (\RuntimeException $e) {
      $response = $response->withStatus($e->getCode() ?: 500)
        ->withHeader('Content-Type', 'application/json');
      $response->getBody()->write(Json::encode([
        'message' => $e->getMessage() ?: 'Application encountered an internal error. Please try again later.',
      ]));
    }

    return $response;
  }

  /**
   * Transform incoming request to request DTO, if needed.
   */
  protected function transformRequest(ApiRequest $request): ApiRequest
  {
    // If Apitte endpoint is not provided, skip transforming.
    $endpoint = $request->getAttribute(RequestAttributes::ATTR_ENDPOINT);
    if (!$endpoint) {
      return $request;
    }

    // @safety
    \assert($endpoint instanceof Endpoint);

    // Get incoming request entity class, if defined. Otherwise, skip transforming.
    $entity = $endpoint->getTag('request.dto');
    if (!$entity) {
      return $request;
    }

    try {
      // Create request DTO from incoming request, using serializer.
      $dto = $this->serializer->deserialize(
        $request->getBody()->getContents(),
        $entity,
        'json',
        ['allow_extra_attributes' => false],
      );

      $request = $request->withParsedBody($dto);
    } catch (\Symfony\Component\Serializer\Exception\ExtraAttributesException $e) {
      throw \Apitte\Core\Exception\Api\ValidationException::create()
        ->withMessage($e->getMessage());
    }

    // Try to validate entity only if its enabled
    $violations = $this->validator->validate($dto);

    if (\count($violations) > 0) {
      $fields = [];
      foreach ($violations as $violation) {
        $fields[$violation->getPropertyPath()][] = $violation->getMessage();
      }

      throw \Apitte\Core\Exception\Api\ValidationException::create()
        ->withMessage('Invalid request data')
        ->withFields($fields);
    }

    return $request;
  }

  /**
   * Transform outgoing response data to JSON, if needed.
   *
   * @param mixed $data
   */
  protected function transformResponse($data, ApiResponse $response): ApiResponse
  {
    $response = $response->withStatus(200)
      ->withHeader('Content-Type', 'application/json');

    // Serialize entity with symfony/serializer to JSON
    $serialized = $this->serializer->serialize($data, 'json');

    $response->getBody()->write($serialized);

    return $response;
  }
}

AuthenticationMiddleware

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Model\Api\Middleware;

use App\Model\Utils\Strings;
use Contributte\Middlewares\IMiddleware;
use Contributte\Middlewares\Security\IAuthenticator;
use Nette\Utils\Json;
use Psr\Http\Message\ResponseInterface;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;

class AuthenticationMiddleware implements IMiddleware
{
  private const WHITELIST_PATHS = ['/backend/v1/user/register', '/backend/v1/user/login', '/backend/v1/openapi'];

  /** @var IAuthenticator */
  private IAuthenticator $authenticator;

  public function __construct(IAuthenticator $authenticator)
  {
    $this->authenticator = $authenticator;
  }

  protected function denied(ServerRequestInterface $request, ResponseInterface $response): ResponseInterface
  {
    $response->getBody()->write(Json::encode([
      'status' => 'error',
      'message' => 'Client authentication failed',
      'code' => 401,
    ]));

    return $response
      ->withHeader('Content-Type', 'application/json')
      ->withStatus(401);
  }

  protected function isWhitelisted(ServerRequestInterface $request): bool
  {
    foreach (self::WHITELIST_PATHS as $whitelist) {
      if (Strings::startsWith($request->getUri()->getPath(), $whitelist)) {
        return true;
      }
    }

    return false;
  }

  /**
   * Authenticate user from given request
   */
  public function __invoke(
    ServerRequestInterface $request,
    ResponseInterface $response,
    callable $next
  ): ResponseInterface {
    if ($this->isWhitelisted($request)) {
      return $next($request, $response);
    }
    // If we have a identity, then go to next middlewares,
    // otherwise stop and return current response
    if (!$this->authenticator->authenticate($request)) {
      return $this->denied($request, $response);
    }

    // Pass to next middleware
    return $next($request, $response);
  }
}
Majksa
Člen | 17
+
0
-

Jenom dodám, že ostatní logování mi normálně funguje:

log/info.log

[2020-11-15 19-30-27] Requested url: http://localhost:8000/api/ @ http://localhost:8000/api/
[2020-11-15 19-30-28] Requested url: http://localhost:8000/backend/ @ http://localhost:8000/backend/
[2020-11-15 19-30-28] Requested url: http://localhost:8000/backend/v1/user/register @ http://localhost:8000/backend/v1/user/register

log/debug.log

[2020-11-15 20-29-34] array (2) message => "Query: "START TRANSACTION"" (26) context => array (1) | time => "1 ms" (4) @ http://localhost:8000/backend/v1/user/register
[2020-11-15 20-29-34] array (2) message => "Query: INSERT INTO user (username, email, password, last_logged_at, created_at, updated_at) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)" (117) context => array (1) | time => "3 ms" (4) @ http://localhost:8000/backend/v1/user/register
[2020-11-15 20-29-34] array (2) message => "Query: "COMMIT"" (15) context => array (1) | time => "1 ms" (4) @ http://localhost:8000/backend/v1/user/register

Editoval Majksa (16. 11. 2020 12:48)

Majksa
Člen | 17
+
0
-

A ještě directory tree, jestli to pomůže

├───app
│  │  Bootstrap.php
│  │
│  ├───config
│  │  │  config.local.neon
│  │  │  config.local.neon.dist
│  │  │
│  │  ├───app
│  │  │    parameters.neon
│  │  │    services.neon
│  │  │
│  │  ├───env
│  │  │    base.neon
│  │  │    dev.neon
│  │  │    prod.neon
│  │  │    test.neon
│  │  │
│  │  └───ext
│  │      apitte.neon
│  │      contributte.neon
│  │      nettrine.neon
│  │
│  ├───Domain
│  │  └───Backend
│  │    ├───Facade
│  │    │    Users.php
│  │    │
│  │    └───Request
│  │        LoginUserReqDto.php
│  │        RegisterUserReqDto.php
│  │
│  ├───Model
│  │  │  App.php
│  │  │
│  │  ├───Api
│  │  │  │  RequestAttributes.php
│  │  │  │
│  │  │  ├───Dispatcher
│  │  │  │    JsonDispatcher.php
│  │  │  │
│  │  │  ├───Middleware
│  │  │  │    AuthenticationMiddleware.php
│  │  │  │
│  │  │  └───Security
│  │  │      AbstractAuthenticator.php
│  │  │      TokenAuthenticator.php
│  │  │
│  │  ├───Database
│  │  │  │  EntityManager.php
│  │  │  │  TRepositories.php
│  │  │  │
│  │  │  ├───Entity
│  │  │  │  │  AbstractEntity.php
│  │  │  │  │  User.php
│  │  │  │  │
│  │  │  │  └───Attributes
│  │  │  │      TCreatedAt.php
│  │  │  │      TId.php
│  │  │  │      TUpdatedAt.php
│  │  │  │
│  │  │  └───Repository
│  │  │      AbstractRepository.php
│  │  │      User.php
│  │  │
│  │  ├───Exception
│  │  │  │  LogicException.php
│  │  │  │  RuntimeException.php
│  │  │  │
│  │  │  ├───Logic
│  │  │  │    InvalidArgumentException.php
│  │  │  │
│  │  │  └───Runtime
│  │  │    │  AuthenticationException.php
│  │  │    │  InvalidStateException.php
│  │  │    │  IOException.php
│  │  │    │
│  │  │    ├───Database
│  │  │    │    EntityNotFoundException.php
│  │  │    │    PersistenceException.php
│  │  │    │
│  │  │    └───User
│  │  │        EmailTakenException.php
│  │  │        UsernameTakenException.php
│  │  │
│  │  ├───Security
│  │  │    Passwords.php
│  │  │
│  │  └───Utils
│  │      Arrays.php
│  │      DateTime.php
│  │      FileSystem.php
│  │      Html.php
│  │      Image.php
│  │      Strings.php
│  │      Validators.php
│  │
│  ├───Module
│  │  ├───Api
│  │  │  │  Base.php
│  │  │  │
│  │  │  └───V1
│  │  │      Base.php
│  │  │      OpenApi.php
│  │  │
│  │  └───Backend
│  │    │  Base.php
│  │    │
│  │    └───V1
│  │        Base.php
│  │        OpenApi.php
│  │        User.php
│  │
│  └───resources
│    └───tracy
│        500.json
│        500.phtml
│        500.txt
├───bin
│    console
├───db
│  ├───Fixtures
│  │    AbstractFixture.php
│  │
│  └───Migrations
│      Version20201115144710.php
├───log
│    .gitignore
│    debug.log
│    info.log
├───temp
├───tests
│  ├───api
│  ├───backend
│  ├───integration
│  │  └───config
│  ├───unit
│  ├───_data
│  ├───_output
│  ├───_support
│  └───_temp
├───vendor
└───www
    .htaccess
    index.php
    robots.txt
    web.config
Felix
Nette Core | 1180
+
0
-

Ahoj!

 1. Jsem rad, ze to stavis na/podle contributte/apitte-skeleton.
 2. Jenom se chci ujistit, kde by jsi ty errory chtel logovat?
 3. A co se deje, kdyz se neloguji?
 4. Ukazuje se error, bila stranka, nebo neco jineho?
 5. Zkousel jsi xdebug a krokovat si to?
 6. Muzes ten projekt pushnout nekam?
Majksa
Člen | 17
+
0
-

Ahoj :)

 1. Já taky. Díky, že to existuje!
 2. Errory bych chtěl logovat pomocí contributte/monolog, do nastavené cesty: takže nejspíš log/error.log nebo něco takového.
 3. +
 4. Děje se to například, když selže INSERT request do databáze při porušení unique. Vypíše to:
{
	"status": "error",
	"code": 500,
	"message": "Application encountered an internal error. Please try again later."
}

Ale nemám jak se dostat k problému, protože error není zalogován ani vypsán.
Mode je debug.

 1. Ještě ne.
 2. Zatím to mám na soukromém GitLab repozitáři ale můžu vytvořit nový public.
Majksa
Člen | 17
+
0
-

Odkaz na repozitář:
https://github.com/…tte-log-help

Majksa
Člen | 17
+
0
-

Jenom dodám, že například když je chyba v configu, tak to normálně ukáže Tracy Error page.

Sejber
Člen | 10
+
0
-

@Majksa podařilo se to nějak vyřešit?